Condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale


Societatea QUICK EXPEDITII S.R.L., cu sediul social în Ilfov, str. Sf. Calinic nr. 5A, Camera 1, înregistrată la Registrul Comertului cu J23/4288/22.09.2020 și având CUI  43082071, e-mail office@qcargo.ro, website www.qcargo.ro, reprezentată de Tita Constantin-Gabriel în calitate de administrator, oferă servicii poștale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiții: 

  • Prevederi generale

1.1 Prezentele Condiții Generale reprezintă termenii generali ai contractui individual încheiat între Quick Expeditii S.R.L. (denumită în continuare “Quick Expeditii sau furnizorul”) și expeditor la momentul acceptării trimiterii poștale în reţeaua poștală și face parte integrantă din oferta comercială a Quick Expeditii S.R.L., având ca obiect prestarea de către furnizor a serviciilor poștale identificate la pct 2.1.

1.2 Părțile vor putea stabili, prin acordul lor, în condițiile speciale ale contractelor individuale/comerciale pe care le vor încheia, orice alte clauze în legătură cu prestarea serviciilor poștale menționate la pct. 2.1, cu respectarea prevederilor legale imperative.

  • Aplicabilitatea Condițiilor Generale

2.1 Condițiile Generale se vor aplica următoarelor servicii poștale furnizate de către Quick Expeditii S.R.L.:

  • Pentru servicii incluse în sfera serviciului universal:

- Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenţă, imprimate);

- Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv);

- Servicii constând în distribuirea coletelor poştale internaţionale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

- Serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenţă, imprimate);

- Serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poştale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenţă, imprimate) sau colete poştale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv), respectiv colete poştale internaţionale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

  • Pentru serviciile poștale neincluse în sfera serviciului universal:

- Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în greutate mai mare de 2 kg (trimiteri de corespondenţă, imprimate);

- Serviciul de publicitate prin poștă;

- Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne cu limite de greutate între 10 kg şi 31,5 kg (inclusiv);

- Servicii constând în colectarea, sortarea şi transportul coletelor poştale internaţionale cu limite de greutate între 10 kg şi 31,5 kg (inclusiv) expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia;

- Servicii constând în distribuirea coletelor poştale internaţionale cu limite de greutate între 20 kg şi 31,5 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

- Serviciul “Contra ramburs”;

- Serviciul “Schimbare destinație”;

- Serviciul “Livrare specială”;

- Serviciul “Confirmare de primire”;

- Serviciul “Express”.

Quick Expeditii SRL furnizează serviciul de trimitere recomandată ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poștale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta. Expeditorul poate solicita printr-o metodă agreată eliberarea dovezii privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar în termen de 9 luni de la data depunerii acesteia în rețeaua Quick Expeditii. Furnizorul are obligația de a transmite expeditorului dovada respectivă în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

Quick Expeditii furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poștale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăși valoarea declarată de către expeditor, și în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta. Termenul în care poate fi solicitată de expeditor, printr-o metodă agreată, dovada privind depunerea, respectiv livrarea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, Quick Expeditii având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului. 

Quick Expeditii furnizează serviciul Contra ramburs, serviciu poștal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate, numai pentru trimiteri poștale interne. Preluarea acestor trimiteri poștale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare. Modalitatea de colectare şi, respectiv, de achitare a rambursului este în numerar sau prin virament în cont bancar.

Quick Expeditii furnizează serviciul Confirmare de primire, serviciu poștal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de destinatar. În cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii poștale de către destinatar, Quick Expeditii întocmeşte şi pune la dispoziția expeditorului un duplicat al acesteia.

Quick Expeditii furnizează serviciul Express, serviciu poștal care presupune în mod cumulativ:

- eliberarea de către Quick Expeditii expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poștală şi care atestă data, ora și minutul depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului;

- predarea trimiterii poștale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală;

- predarea rapidă a trimiterii poștale;

- răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare aferenţi trimiterilor poștale care fac obiectul acestui serviciu.

  • Contractul de furnizare al serviciilor poștale 

Contractul individual între expeditor sau integrator și furnizor se consideră încheiat, fără a fi necesară întocmirea unui înscris, în prezentele condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale stabilite de furnizor, la momentul acceptarii trimiterii poștale în rețeaua poștală Quick Expeditii.

Condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale pot fi consultate pe pagina web de internet a furnizorului, precum și în orice punct de acces deservit de personal angajat sau contractat de furnizor.

Orice alte clauze pot fi stabilite prin acordul părților, cu întocmirea unui înscris suplimentar în acest sens, cu respectarea prevederilor legale imperative.

Momentul acceptării trimiterii poștale în reţeaua poștală este momentul depunerii trimiterii poștale la punctul de acces nedeservit de personal sau momentul preluării trimiterii poștale de către personalul angajat sau contractat al furnizorului.

Prin colectarea de către personalul furnizorului a trimiterii poștale, furnizorul recunoaşte respectarea de către expeditor a condițiilor de acceptare a trimiterilor poștale.

Contractul individual între expeditor sau integrator și furnizor încetează în unul din următoarele cazuri:

a) prin predarea trimiterii poștale către destinatar sau returnarea acesteia la expeditor;

b) prin predarea către expeditor a dovezii privind livrarea către destinatar a trimiterii poștale care face obiectul serviciului Confirmare de primire;

c) prin predarea către expeditor a contravalorii bunului care face obiectul serviciului Contra ramburs;

d) prin acordul partilor;

e) la expirarea termenului de păstrare prevăzut la art. 6 pct. 6.1 litera d;

f) prin imposibilitatea fortuită de executare, timp de 6 luni de la colectarea  trimiterii poștale, a contractului;

g) de drept, în condițiile art. 6 pct. 6.1 litera f.

Legea aplicabilă contractului este legea română.

4. Condiții de acceptare și predare a trimiterilor poștale

4.1. Greutatile si dimensiunile maxime admise pentru trimiterile poștale

Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poștale este de 31,5 kg.

Dimensiunea cea mai mare admisă este de 1.75 metri.

Greutatea tarifară este cea mai mare dintre greutatea fizică și cea volumetrică a unei trimiteri poștale, cu rotunjire conform încadrării pe scala din planul tarifar aferent ofertei comerciale.

Greutatea volumetrică (în kg) a trimiterii se calculează dupa formula:

“lățime (în cm.) înmulțit cu lungime (în cm.) înmulțit cu înălțime (în cm.) totul împărțit la 5000” 

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poștale nu trebuie să depașească:

  • 210 mm X 297 mm (format A4) pentru format tip plic
  • 0,9 х 0,9 х 0,9 m pentru colete
  • lungime de până la 1,75 m și diametru cuprinzător de până la 0,2 m pentru trimiterile poștale cu formă tip rolă sau cilindrică.

Trimiteri poștale cu dimensiuni care depășesc cele descrise pot fi preluate pentru furnizarea serviciului poștal doar după verificarea prealabilă a posibilităților concrete de preluare/ prelucrare/ manipulare/ transport ale furnizorului. Aceasta depinde de tipul și formatul trimiterii poștale, adresa de preluare si adresa de livrare. Prețul pentru livrarea unor astfel de trimiteri se negociază suplimentar cu utilizatorul înainte de preluarea trimiterii în cazul în care nu este deja prevăzut în planul tarifar din oferta comercială.

4.2. Modul de ambalare sau gradul de prelucrare a trimiterii poștale

Quick Expeditii acceptă trimiterile poștale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conținutului şi care au înscrise lizibil datele de identificare corecte și complete ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare), iar în cazul serviciului Contra ramburs şi ale expeditorului. Responsabilitatea ambalării trimiterilor poștale, precum și a înscrierii datelor pe trimiterea poștală revin expeditorului. Astfel, expeditorul va asigura ambalarea corespunzătoare a expedierilor înainte de depunere/preluarea acestora de către Quick Expeditii, în vederea evitării deteriorării sau distrugerii acestora și pentru a putea fi transportate în condițiile uzuale, conform normelor stabilite de către Furnizor. Expeditorul este în mod exclusiv responsabil pentru ambalarea corespunzătoare a expedierii și în consecință singurul responsabil pentru viciile de ambalare care pot conduce la afectarea conținutului expedierii, Quick Expeditii, fiind absolvit de orice responsabilitate cu privire la astfel cazuri.

Ambalajul și închiderea trimiterilor trebuie să fie adaptate volumului, greutății și conținutului acestora, astfel încât să asigure inviolabilitatea trimiterii poștale, cât și protejarea acesteia împotriva deteriorării/distrugerii sau afectării altor trimiteri poștale.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. Quick Expeditii se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea, transportul şi depozitarea trimiterilor poștale în cauză.

Ambalajul trimiterilor poștale nu trebui să conțină informații a unor expedieri anterioare (adrese, personae, coduri poștale, numere de telefon) sau coduri de bare sau puncte, de natură să îngreuneze procesul de sortare, scanare și înregistrare a trimiterilor poștale în facilitățile furnizorului.

4.3. Modul de completare a datelor de identificare și a adresei destinatarului/expeditorului

Pentru orice expediere, toate specificaţiile cu privire la respectiva expediere sunt cuprinse în scrisoarea de transport (awb) si vor fi completate pe baza datelor furnizate de Expeditor. Scrisoarea de transport (awb) este un document cu un număr unic, dupa modelul furnizorului, completat conform datelor furnizate de utilizator. Acest document poate să fie pe suport de hârtie sau în format electronic în sistemul informațional al furnizorului.  Numărul/codul de bare al acestui document va fi pus pe ambalajul/atașat trimiterii, reprezentând elementul unic de identificare a trimiterii poștale.

Semnarea de către Expeditor a scrisorii de transport (awb) confirmă specificaţiile cuprinse în scrisoarea de transport (awb) şi atestă faptul că Expeditorul îşi asumă întreaga responsabilitate în cazul în care specificaţiile sunt inexacte sau greșite etc. În toate cazurile în care legislația o cere, Expeditorul va furniza către Quick Expeditii sau către reprezentanții acestuia documentația/informații corecte și complete referitoare la bunurile expediate, în caz contrar răspunderea cu privire la tranzitul/conținutul expedierilor depuse închise va aparține în totalitate expeditorului. De asemenea, expeditorul va pune la dispoziția Quick Expeditii numele/denumirea și adresa completă și corectă a destinatarului, menționând, totodată, în cazul în care există, numele și numărul de telefon al persoanei de contact și/sau al altei persoane autorizate să ridice trimiteri/corespondența în numele destinatarului. La trimiterile cu serviciul Contra ramburs este obligatoriu să fie completate și datele expeditorului conform cerințelor de mai sus menționând clar în scris și valoarea rambursului care urmează a fi încasat de către Furnizor.

4.4. Numărul minim de trimiteri poștale care pot face obiectul serviciului poștal este 1 (unu), cu excepția serviciului de publicitate prin poștă unde numărul minim este de 500 de trimiteri.

4.5. Trimiteri poștale refuzate

a. Expeditorul are obligația de a nu introduce în reţeaua poștală trimiteri poștale al căror obiect este interzis prin dispoziţiile legale.

Sunt excluse de la colectare, sortare, transport și livrare trimiterile poștale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii etc), respectiv bunuri care, prin natura lor sau prin modul în care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri, ori pentru al căror transport este nevoie de autorizări speciale.

b. Furnizorul nu acceptă trimiteri poștale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiteri poștale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent sau trimiteri poștale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate.

4.6. Limita maximă a rambursului, respectiv a valorii declarate

Pentru serviciul Contra ramburs limita maximă de acceptare a trimiterii poștale este valoarea de 5.000 lei.

Pentru serviciul valoare declarată, limita maximă de acceptare a trimiterii poștale este contravaloarea a 10.000 lei.

4.7. Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani Contra ramburs de la destinatari este lei - RON.

4.8. Zona de acoperire a serviciilor poștale

Quick Expeditii SRL asigură livrarea trimiterilor poștale pe întreg teritoriul României, precum și în afara teritoriului României prin intermediul sistemului propriu de distribuție sau prin intermediul oricărei alte forme contractate de Quick Expeditii SRL.

4.9. Dovada identității/calității de reprezentant al expeditorului/destinatarului a persoanei care depune/ridică trimiterea poștală la punctul de acces/contact deservit personal

 • Dovada identității/calității de reprezentant al expeditorului persoană fizică care depune trimiterea poștală la punctul de acces deservit de personal angajat sau contractat al Furnizorului, este actul de identitate. Pentru persoanele juridice este necesară și o împuternicire în acest sens.

 • Dovada identității/calității de reprezentant al destinatarului persoană fizică care preia trimiterea poștala de la punctul de contact deservit de personal angajat sau contractat al Furnizorului este actul de identitate. Pentru persoanele juridice este necesară și o împuternicire în acest sens.

4.10. Modalitățile de plată a serviciului poștal

Prețurile serviciilor poștale uzuale prestate de către Furnizor sunt stabilite de către acesta în Planul Tarifar propriu sau vor fi agreate/negociate cu Expeditorul și menționate expres în scris în condițiile speciale ale contractului individual încheiat cu Expeditorul. Plata serviciilor poștale efectuate de Quick Expeditii SRL se poate efectua atât de către Expeditor, cât și de către Destinatar sau de către alt Terț, în numerar, cu cardul sau prin transfer bancar, respectiv în condițiile speciale și termenii stabiliți de Furnizor cu Utilizatorul.

4.11 Secretul trimiterilor poștale este inviolabil - reținerea, deschiderea sau divulgarea conținutului trimiterilor poștale fiind permisă numai în condițiile şi cu procedura prevăzute de lege.

4.12 În cazul trimiterilor poștale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum și legislația statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poștale şi a celor tranzitate de trimiterea poștală.

5. Condiții de calitate a serviciilor poștale și răspunderea Furnizorului

Quick Expeditii SRL are obligația de a respecta standardele de calitate prevăzute de legislația în vigoare pentru serviciile poștale pe care le prestează, în măsura în care îndeplinirea acestor obligații nu este împiedicată de cazuri de forță majoră, caz fortuit ori din vina Expeditorului și/sau Destinatarului.

 • Quick Expeditii SRL are obligația de a asigura livrarea la Destinatari in termenele asumate în prezentul document pentru fiecare serviciu poștal în parte.

 • Quick Expeditii SRL va asigura livrarea trimiterilor poștale în condiții optime, inclusiv din punct de vedere al integrității.

5.1 Timpii de livrare și retur

 5.1.1 Pentru toate serviciile poștale, mai puțin serviciul Express și Livrare specială (caz în care sunt aplicabile dispozițiile contractuale încheiate cu expeditorul): 

a) Pentru trimiterile poștale interne timpii de livrare sunt de:

 – 1 zi lucrătoare în aceeași localitate;

 – 2 zile lucrătoare între reședințele de județ și intrajudețean; 

– 3 zile lucrătoare între oricare alte localități față de cazurile menționate mai sus,

de la data preluării trimiterii poștale.

b) Pentru trimiterile poștale internaționale timpii de livrare sunt de:

 - 10 zile lucrătoare pentru destinațiile intracomunitare/ în SEE;

- 20 zile lucrătoare pentru alte destinații internaționale,

de la data preluării trimiterii poștale.

5.1.2 În cazul serviciului Express se stabilesc și asumă următorii timpi de livrare: 

a) Pentru trimiterile poștale interne timpii de livrare sunt de: – 12 ore în cadrul aceleiași localități; – 24 de ore pentru livrările intrajudețene sau între reședințele de județ – 36 de ore între oricare alte două localități de pe teritoriul României, de la preluarea trimiterii poștale.

b) Pentru trimiterile poștale internaționale, timpul cât trimiterea poștală se află pe teritoriul României, nu poate depăși limitele prevăzute la 5.1.2 litera a).

c) În cazul trimiterilor poștale internaţionale colectate de pe teritoriul României şi care urmează a fi livrate unui destinatar aflat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, timpul cât trimiterea poștală se află în afara teritoriului României nu va depăşi 72 ore.

d) În cazul trimiterilor poștale internaţionale colectate de pe teritoriul României şi care urmează a fi livrate unui destinatar aflat în alt stat decât cele de mai sus (non-UE/SEE), termenul livrare este de 170 ore de la data preluării, în cazul acestor trimiteri poștale internaţionale.

5.1.3 Termenul de returnare către expeditor a dovezii privind predarea trimiterilor poștale care fac obiectul serviciului Confirmare de primire este de 3 zile lucrătoare pentru trimiterile interne, respectiv 7 zile lucrătoare pentru trimiterile internaționale, de la data predării trimiterii la destinatar.

5.1.4 Termenul de returnare către expeditor a contravalorii trimiterilor poștale interne care fac obiectul serviciului Contra ramburs, este de 4 zile lucrătoare de la data predării trimiterii la destinatar.

Quick Expeditii nu oferă și prestează serviciul Contra ramburs având ca obiect trimiteri poștale internaționale.

5.1.5 Furnizorul va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poștală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 3 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale interne, în termen de 10 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale intracomunitare, respectiv de 20 zile lucrătoare pentru trimiterile către alte destinații internaționale, termene care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

5.2. Răspunderea furnizorului

5.2.1. Quick Expeditii răspunde răspunde pentru paguba pricinuită, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii și momentul livrării la destinatar. Furnizorul nu-și asumă răspunderea cu privire la livrările efectuate cu întârziere datorită apariției unor cazuri de forță majoră sau cazuri fortuite.

În caz de nerespectare a timpilor/termenelor astfel stabiliți/e în cuprinsul acestui document, pentru toate serviciile poștale (exceptând însă timpii de livrare aferenţi serviciului Express și cazurile neaplicabile contractual de livrare specială), Quick Expeditii răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 40 % din tariful încasat pentru respectivul serviciu poștal. În cazul depăşirii timpilor de livrare garantaţi pentru serviciul Express, Furnizorul răspunde faţă de utilizator prin restituirea tariful încasat.

Furnizorul răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poștale interne, astfel:

- cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu Contra ramburs;

- cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu Contra ramburs fără valoare declarată;

- cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu Contra ramburs.

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menționate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poștale.

În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, Furnizorul răspunde pentru trimiterile poștale interne, după cum urmează:

- cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată; 

- cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu Contra ramburs, Furnizorul răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

Pierderea completă a conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale.

În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poștale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful de bază aplicabil pentru respectivul serviciu poştal.

Furnizorul răspunde pentru trimiterile poștale internaționale în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poștale interne.

5.2.2 Furnizorul este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:

- paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

- utilizatorul nu are instalată o cutie poștală care să permită predarea trimiterii poștale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poștale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poștale; 

- trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar/expeditor, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conținutului trimiterii poștale; 

- paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepția tarifului de asigurare.

Furnizorul nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poștale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).

6. Predarea trimiterilor poștale. Termene de păstrare a trimiterilor poștale.

6.1. Predarea trimiterilor poștale se realizează în modurile prevăzute de legislația aplicabilă, cu următoarele precizări:

a) Predarea trimiterilor poștale se realizează la adresa indicată de expeditor, după caz, la cutia poștală a destinatarului ori personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală. Livrarea către o persoană autorizată va fi menționată în scrisoarea de transport (awb);

b) În cazul oricărui tip de trimitere, dacă Destinatarul refuză să primească trimiterea și/sau să semneze de primire, această circumstanță va fi indicată de către Furnizor în scrisoarea de transport (awb);

c) Cu excepţia trimiterilor poștale care fac obiectul serviciilor Express și Livrare specială, în cazul imposibilităţii inițiale de predare a trimiterilor poștale către destinatar (sau persoana autorizată), Furnizorul va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe încercarea de livrare a trimiterii poștale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poștală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 7 zile de la data avizării acestuia. Orice trimitere care nu poate fi predată din orice motiv întemeiat (adresa destinatarului nu există sau la acea adresă nu există nici o construcție sau recipient la care trimiterea poștală să poată fi predată, Destinatarul sau persoana autorizată să preia trimiterea poștală au refuzat primirea sau au adresa eronat indicată, deces, destinatarul nu s-a prezentat în termen pentru ridicarea trimiterii poștale în punctul de contact al Furnizorului etc) va fi returnată Expeditorului pe cheltuiala acestuia, conform tarifelor din Tarifar. 

d) În cazul trimiterilor poștale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, Quick Expeditii va păstra la dispoziţie (conform tarifelor indicate în oferta comercială) aceste trimiteri poștale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen de 9 luni de la data depunerii/preluării trimiterii poștale și care reprezintă termenul de păstrare al trimiterilor poștale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate Expeditorului, trimiterile poștale nerevendicate trec din proprietatea Expeditorului în proprietatea Furnizorului. Furnizorul a stabilit în oferta comercială tarife suplimentare pentru păstrarea suplimentară/depozitarea trimiterii poștale la dispoziția Expeditorului sau Destinatarului, cu excepția perioadei de avizare.

După expirarea termenului de păstrare de mai sus, Furnizorul va putea, de asemenea, să distrugă trimiterea poștală, cu informarea prealabilă a Expeditorului, dacă aceasta este posibilă. Furnizorul va întocmi un proces verbal de distrugere a bunurilor care va fi pus la dispoziția expeditorului la cerere, reprezentând descărcarea din gestiune a Furnizorului a trimiterii poștale;

e) Răspunderea pentru conținutul vs. declarația de conținut a trimiterii depuse închise revine numai Expeditorului, în condițiile prevăzute de lege. Furnizorul are dreptul de a refuza predarea către Destinatar a trimiterii poștale în cazurile prevăzute de legislația aplicabilă și/sau în deciziile autorităților de monitorizare competente. Astfel, Ouick Expeditii are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poștale atunci când, după preluarea trimiterii poștale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conţine bunuri interzise la transport ori care nu respectă condițiile speciale de transport stabilite conform legislaţiei în domeniu, respectiv legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate, sau când, după preluarea trimiterii poștale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau altor trimiteri poștale.

f) Furnizorul poate distruge trimiterea poștala care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau altor trimiteri poștale, cu informarea expeditorului, dacă aceasta este posibilă. În acest caz contractul încetează prin denunțare unilaterală de către furnizor. Sarcina probei revine furnizorului.

7. Mecanismul de soluționare a reclamațiilor

Quick Expeditii a stabilit un mecanism de soluționare a reclamațiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală sau deteriorarea trimiterilor poștale, precum și nerespectarea condițiilor de calitate a serviciilor (termenele de livrare, de returnare etc.). Furnizorul de servicii poștale care a preluat trimiterea poștală răspunde față de utilizator pentru paguba pricinuită, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii și momentul livrării la Destinatar. Reclamațiile se fac individual, pentru fiecare trimitere poștală în parte.

7.1. Reclamațiile pot fi introduse atât de Expeditori, cât și de către Destinatari:

o în cazul în care petentul este persoană fizică, reclamația va fi introdusă personal de către utilizator sau de o altă persoană împuternicită în mod expres de utilizator;

o În cazul unei persoane juridice, de către reprezentantul legal al respectivei persoane juridice ori de către altă persoană împuternicită expres în acest sens de către reprezentantul legal.

Reclamația cu privire la serviciile poștale prestate de Furnizor se va putea depune/transmite numai în scris, personal sau prin poștă recomandată sau cu confirmare de primire la/către sediul social ori la punctele de acces/ contact deservite de personal ale Quick Expedtii, pe suport electronic prin e-mail la adresa office@qcargo.ro sau către numărul 0766672124, prin SMS.

Reclamantului i se va confirma primirea petiției/i se va comunica numărul sub care a fost înregistrată reclamația prin aceeași modalitate prin care a fost transmisă sau prin modalitatea implicită/solicitată în mod expres de către reclamant în petiție - de exemplu: prin înmânarea numărului de înregistrare pe loc, în cazul în care reclamația a fost depusă personal, prin completarea corespunzătoare și semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamației printr-un serviciu poștal cu confirmare de primire,  prin adresă scrisă recomandată în situația primirii reclamației printr-un serviciu poștal de trimitere recomandată sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin e-mail/SMS către adresa de e-mail/numărul de la care s-a primit reclamația.

În vederea soluţionării reclamației, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamației pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamației, să îşi formuleze prețenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii, precum și informațiile necesare achitării/virării despăgubirilor, să anexeze/depună la reclamație dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poștal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poștale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poștale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziție orice alte date și informații ce ar putea fi utile soluţionării reclamației.

Reclamațiile trebuie să precizeze în mod expres datele de contact ale petentului - adresa poștală fizică sau email - la care petentului utilizator i se pot pot formula solicitări suplimentare (de exemplu, dovezi)  și unde va fi transmisă rezoluția Quick Expeditii de soluționare a petiției, întrucât Quick Expeditii va răspunde reclamației depuse de utilizator, în scris, la adresa fizică sau email-ul menționat de acesta în reclamație.

7.2. Termenul de introducere a reclamației. Termenul de soluționare a reclamației.

7.2.1 Termenul de introducere a reclamației este de 6 (sase) luni de la data depunerii trimiterii poștale.

7.2.2 Termenul de soluționare a oricărei Reclamații (implicând analiză reclamație, comunicare răspuns scris şi acordare despăgubiri) este de maxim 3(trei) luni de la data introducerii reclamației.

7.3 Pentru orice reclamație introdusă de către Expeditor sau Destinatar Quick Expeditii va întocmi o comisie formată din 2 membri numiți care vor analiza speța și dovezile depuse de Expeditor sau Destinatar. Reprezentanții Quick Expeditii vor analiza reclamația primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză. 

7.4 În cazul în care o reclamație este considerată întemeiată, termenul în care va fi rambursat sau compensat prejudiciul este de maxim 2 luni, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus la pct. 7.2.2.

7.5 Plata sumelor aferente prejudiciului constatat datorate utilizatorului se va face, în funcţie de solicitarea persoanei prejudiciate, în numerar de la casieria aflată la adresa din str. Sf. Calinic nr. 5A, Pantelimon, jud. Ilfov sau prin transfer bancar în contul utilizatorului îndreptățit.

7.6 În cazul în care reclamația adresată nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poștale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamației prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

QUICK EXPEDITII S.R.L. prin ADMINISTRATOR

Tita Constantin - Gabriel